Wellness Salon &

Huidverbeteringspraktijk

Algemene voorwaarden


Bij uw eerste bezoek aan Loisz maak ik een gratis huidanalyse en een behandelplan op maat. Houdt u daarom rekening met 15 min extra behandeltijd. Behandelingen zijn altijd op afspraak; Loisz is geopend van maandag tot en met zaterdag. Afspraak afzeggen/verzetten uiterlijk 24 uur van tevoren doorgeven. Bij geen of te laat afbericht worden de kosten voor de gereserveerde behandeling in rekening gebracht. Afmelden kan alleen telefonisch op nummer 06-38327916 en niet per mail. Prijslijst per 01 januari 2018. Alle prijzen zijn inclusief BTW. Wijzigingen voorbehouden. Indien een product niet op voorraad is in de salon kan ik deze voor u bestellen. De bestelling moet vooraf worden betaald of tenminste 50 % van het totaalbedrag van de bestelling. Pinbetaling heeft de voorkeur. Op verzoek kan een betaling via factuur of overboeking plaatsvinden, deze dient u binnen 10 dagen na de behandeling te hebben voldaan.

Cadeaubonnen zijn verkrijgbaar in ieder gewenst bedrag. De cadeaubonnen zijn 1 jaar geldig vanaf aankoop datum.


Loisz is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61296562. Loisz is aangesloten bij de ANBOS (Algemene Nederlandse Branche Organisatie Schoonheidsverzorging) en in de salon wordt gewerkt volgens de richtlijnen uit de Code van de schoonheidsspecialist. De schoonheidsspecialist staat ervoor in dat de door haar verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed en zorgvuldig vakmanschap en gebruikmaken van deugdelijke materialen en middelen. De schoonheidsspecialist licht de klant in over de aard en omvang van de behandeling, de in redelijkheid te verwachten resultaten en de mogelijke risico’s verbonden aan de behandeling. De schoonheidsspecialist vraagt de klant naar informatie die relevant is om de behandeling goed te kunnen uitvoeren. De schoonheidsspecialist zal geen handeling verrichten die buiten haar beroepscompetenties valt. De klant dient de schoonheidsspecialist voor het aangaan van de behandeling op de hoogte te stellen van eventuele specifieke wensen. De klant heeft de plicht alle door de schoonheidsspecialist gevraagde en noodzakelijke informatie te verstrekken die deze voor een goede uitvoering van de behandeling nodig heeft. Bij de therapeutische behandelingen waar gewerkt wordt met AHA fruitzuren of Micro Needling Therapy (al dan niet in kuurverband) geeft de klant tijdens intakegesprek toestemming middels informed consent en worden foto’s gemaakt gedurende het behandeltraject. Voor start van de behandeling heeft een patch test plaatsgevonden. Voorwaarde voor een therapeutische behandeling is dat de klant het Cenzaa 6 stappenplan thuisverzorging gebruikt. Een kuurbehandeling wordt vooraf ingepland en afgerekend.


De schoonheidsspecialist is tegenover de klant aansprakelijk voor schade die het gevolg is van een tekortkoming die aan de schoonheidsspecialist is toe te rekenen.

De klant is tegenover de schoonheidsspecialist aansprakelijk voor door de schoonheidsspecialist geleden schade die door een aan de klant toerekenbare tekortkoming is veroorzaakt.

Het verdient sterke aanbeveling om tekortkomingen direct na het ontdekken daarvan schriftelijk/ digitaal bij de schoonheidsspecialist in te dienen. Te lang wachten met een klacht kan nadelige gevolgen hebben voor de bewijspositie van de klant.

De schoonheidsspecialist dient klachten afdoende te onderzoeken. De schoonheidsspecialist zal de eventuele tekortkomingen zo mogelijk herstellen binnen een redelijke termijn, tenzij dat in verband met de omstandigheden in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.

Als de klacht niet in onderling overleg naar tevredenheid kan worden opgelost, ontstaat een geschil dat kan worden voorgelegd aan De Geschillencommissie ( www.degeschillencommissie.nl ). Een geschil wordt door De Geschillencommissie slechts in behandeling genomen, indien de klant zijn klacht eerst bij de schoonheidsspecialist heeft ingediend.

© 2020 LOISZ  Alle rechten voorbehouden